Formatioune / formations

Formatioune
Op Ufro halen ech verschidde Formatiounen fir kleng Gruppen – z.B. "Entdecke das kreative Kind", "Ech, du, mir sinn eng Equipe", "Einfache Bildopbau an der Molerei", ...
Präis: 50€/Formatiouns-Stonn +Virbereedungszäit +Materialkäschten +Lounen vun engem Sall +Reeskäschten. | Präisrechnung op Ufro.
Formations
Sur demande, je fais des formations pour des petits groupes – p.ex. "Moi, toi, nous sommes une équipe", "L' enfant créatif", ...
Prix: 50€/heure de formation +temps de prépartion +coût du matériel +location salle de cours +frais de voyage. | Devis sur demande.

Formatiounsbeispiller / exemples de formations

Ech, du, mir sinn eng Equipe
Eng kreativ Formatioun fir sech, seng Mataarbechter, an den Zusammenhalt an der Equipe besser kennenzeléieren. > v.f. cliquez >
Moi, toi, nous sommes une équipe
Une formation créative pour mieux se connaître soi, ses collègues de travail, et le fonctionnement en équipe. > L.V. klick >
Endecke das kreative Kind
Dëss Formatioun riicht sech u Persounen déi sech mat Kanner beschäftegen (Dageselteren, Educateuren, BomiBopi, ...) All Kand ass vun Natur aus kreativ an et geet drëm dëss Kreativitéit beim Kand ze ënnerstëtzen. Dat fängt un beim Uschaafe vum richtege Material (och fir de klenge Budget!), dat een awer ëmmer fir d'éischt selwer ausprobéiere soll ier een engem Kand et gëtt ... > v.f. cliquez >
L' enfant créatif
Cette formation s'adresse à ceux qui s'occupent d'enfants (parents de jour, éducateurs, grand-parents, ...). Chaque enfant est créatif par nature et il nous importe de le soutenir dans sa créativité. Cela commence par la procuration du bon matériel (pour petit budget aussi!), qu'il est important de tester soi-même avant de le donner aux enfants ... > L.V. klick >
Einfache Bildopbau an der Molerei
Dëss Formatioun riicht sech un Hobbymoler, a beäntwert Froen wéi z.B. Wéi bauen ech e Bild op fir datt et net kippt, an awer net langweileg ass? Wéi wees ech wéi eng Faarwen datt beiëneen passen? Wat stéiert a mengem Bild? ... > v.f. cliquez >
La composition facile en peinture
Cette formation s'adresse aux peintres amateurs et apporte des réponses aux questions tels que: Comment je réussis une composition qui tient debout, sans être ennuyeuse? Comment savoir quels couleurs vont ensemble? Qu'est qui cloche dans ma composition? > V.L. klick >