Wat ass e Konscht-Therapeut ?

E Konscht-Therapeut huet e Studium an der Konscht an an der Psychotherapie. Den Diplom vun der Uni Lëtzebuerg, den DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) en art-thérapie, ass e BAC+5 a gläichgestallt mat engem Master. E Konscht-Therapeut ass keen Heeler. E Konscht-­Therapeut stäipt a begleet säi Klient/Patient bei sengem Veränner­ungs-Prozess ronderëm säi Problem. De Konscht-Therapeut ass net do fir säi Klient/Patient ze be­uerteelen, weder iwwert seng Konscht-Produktiounen, nach iwwert seng perséinlesch Qualitéiten/Feeler. Hien ass do fir z’observéieren an ze bemierken, fir hien kënnen ze leeden an ze begleeden. Ausserdem ass hien un déi professionnel Schweige­pflicht gebonnen sou, datt hien sech just an sengem professionnellen Ëmfeld därf driwwer austauschen, z.B. während de Supervisiounen.

Qu’est qu’un art-thérapeute ?

Un art-thérapeute diplômé a fait des études en art et en psychothérapie. Le DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) en art-thérapie de l’université de Luxembourg est un BAC+5 équivalent à un Master. L’art-thérapeute n’est pas un guérisseur. L’art-thérapeute guide et accompagne son client/patient dans son processus de travail sur lui-même. L’art-thérapeute n’est pas là pour juger son client/patient, ni la qualité de sa production artistique, ni ses qualités et défauts en tant que personne. Il est là pour observer et remarquer, pour pouvoir guider et accompagner. En plus, il est tenu au secret professionnel, il n’a donc le droit de parler de la thérapie que dans son milieu professionnel.

Wat ass Konscht-Therapie?

Konscht-Therapie ass eng alternativ Psychotherapie déi op der Konscht als Medium baséiert. Oft ass se komplementar zu Sitzungen bei engem Psycholog oder Psychiater. | D’Konscht-Produktiounen déi während der Konscht-Therapie entstinn, sinn ganz perséinlech Aarbechten, déi zu engem Prozess gehéieren, a sinn guer net geduecht fir gewisen ze ginn – ausser wann dat sollt zum therapeuteschen Prozess gehéieren, an dann muss nach de Klient/Patient domadder averstaan sinn (an dat gëllt och an der Clinique) !

Qu’est-ce que l’art-thérapie ?

L’art-thérapie est une psychothérapie alternative basée sur l’expression artistique ; elle est souvent complémentaire aux consultations chez un psychologue ou un psychiatre. | Les productions artistiques réalisées en thérapie sont des productions très personnelles qui ne sont pas destinées à être exposées – sauf si cela fait parti de la thérapie en soi ou, après la thérapie, lorsque le client/patient est passé à autre chose et qu’il a envie de montrer ses productions avec ou sans faire le rapport à la thérapie. De plus, un patient a toujours le droit de s’opposer à ce que sa production artistique soit exposée (même en milieu clinique)!

Wéi funktionnéiert sou eng Konscht-Therapie?

D’Konscht-Therapie funktionnéiert durch de Kreatiounsprozess an dem perséinlechen Ausdrock den an der Konscht­kreatioun – méi oder manner bewosst – erauskënnt. De Klient/Patient muss u sech selwer schaffen an de Konscht-Therapeut leed a begleet hien an sengem Verännerungs- a Realisatiouns-Prozess. A vu, datt et an dem Beruff keng fäerdeg Rezepter gëtt, entwéckelt all Konscht-Therapeut – sou wéi och all Kënschtler – säin eegenen Aarbechts-Stil.

Comment fonctionne une art-thérapie?

L’art-thérapie fonctionne par le biais du processus de création et de l’expression personnelle plus ou moins consciente qui surgit dans la création artistique. Le client/patient doit faire un travail sur soi-même. Le rôle de l’art-thérapeute consiste à le guider et à l’accompagner dans son processus de réalisation et de changement. Puisqu’il n’existe pas de recette prête-à-l’emploi dans ce métier, chaque art-thérapeute, comme tout artiste, développe au cours de son expérience son propre style de travail.

Fir ween ass sou eng Konscht-Therapie?

Jiddereen deen e perséinlechen Problem huet a bereet ass ­­do drunn ze schaffen, a sech dobäi vun engem Konscht-Thera­peut leeden ze lossen, kann eng Konscht-Therapie maachen. Den Alter vum Klient/Patient ass egal, ausser beim Raussichen vum Konscht-Therapeut, falls deen sech op e Beräich spezialiséiert huet wou den Alter eng Roll spillt (z.B. Konscht-Therapie fir Jugendlecher mat enger Iess-Stéierung).

Qui peut faire une art-thérapie?

L’art-thérapie est pour toute personne qui est confrontée à un problème personnel et, qui est prêt à faire un travail sur elle-même, en se laissant guider par un art-thérapeute et son interface artistique. L’âge du client/patient est sans importance, excepté pour le choix de l’art-thérapeute, si ce dernier s’est spécialisé dans un domaine où l’âge de ses clients/patients joue un rôle (par exemple: art-thérapie pour adolescents souffrant d’un trouble alimentaire).

Wéi laang dauert eng Konscht-Therapie?

Et ass onméiglech virauszegesinn wéi laang eng Konscht-Therapie dauert, vu datt dëst vun villen verschiddenen Fakteuren ofhängt : all Klient/Patient ass anescht, a senger Situatioun a mat sengem Problem. Dann hängt et dovun of, wéivill hien kann a bereet ass u sech ze schaffen, an dann kommen oft och nach extern Fakteuren dobäi déi de Problem beaflossen ... A net ze vergiessen datt ee fir d’éischt mol muss eng Vertrauensbasis schaafen, an eventuell verschidden Blockaden muss lass ginn, ier een mat der eigentlecher Therapie ufänken kann. D’Dauer vun enger Séance ass grad sou ënnerschiddlech : dat kann vun 30 Minuten bis zu 3 Stonnen goen.

Quelle est la durée d'une art-thérapie?

Il est impossible de généraliser et de prévoir la durée d’une art-thérapie, puisque cela dépend de beaucoup de facteurs : Chaque client/patient est unique et donc différent dans sa situation et avec son problème. De plus, cela dépend du travail sur lui-même qu’il peut et/ou veut investir, puis s’ajoutent les facteurs extérieurs qui influencent la thérapie ... Sans oublier qu’il faut d’abord installer une relation de confiance et, de temps en temps, arriver à débloquer une personne avant de pouvoir commencer le vrai travail thérapeutique.

E puer Vieruertdeeler ...

«Konscht-Therapie ass näischt fir mech, well ech hu keen Talent fir Konscht»
klick fir gewuer ze ginn wat wouer ass >
Dat ass absolut onwichteg, vu, datt de Konscht-­Therapeut net do ass fir iwwert d’Qualitéit vun der Konscht-­Produktioun ze uerteelen, an och soss säi Klient/­Patient net beuerteelt. D’Ziel an der Konscht-Therapie ass ganz sécher net fir super Konschtwierker ze kreéieren ! Et ass also guer net néideg irgendwelch Konscht-Kenntnisser ze hunn fir eng Konscht-Therapie kënnen ze maachen.
«Konscht-Therapie ass eppes fir d’Kanner.»
klick fir gewuer ze ginn wat wouer ass >
Konscht-Therapie ass fir jiddereen deen e perséinlechen Problem huet a bereet ass dodrunn ze schaffen, a sech dobäi vun engem Konscht-Therapeut an dem senger Konscht leeden ze lossen. Den Alter vum Klient/Patient spillt keng Roll, ausser beim Raussichen vum Konscht-Therapeut, falls deen sech op e Beräich spezialiséiert huet wou den Alter eng Roll spillt (z.B. passiv Musik-Therapie durch Gesang fir Fréigebuerten an der Couveuse).
«E Konscht-Therapeut ass e Scharlatan.»
klick fir gewuer ze ginn wat wouer ass >
E richtegen Konscht-­Therapeut huet e Studium an der Konscht an an der Psychotherapie. Den Diplom vun der Uni Lëtzebuerg DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) en art-thérapie ass e BAC+5, gläichgestallt mat engem Master II. Leider ginn et och ëmmer Persounen déi e Beruff maachen deen se net geléiert hunn, ouni sech bewosst ze sinn wéi eng schlëmm Feeler se domat maachen kënnen. Fir sécher ze sinn, frot einfach fir d’Diplomer vum Therapeut däerfen ze gesinn.
«Konscht-Therapeuten maachen de Psychologen Konkurrenz a klauen hinnen d’Klienten.»
klick fir gewuer ze ginn op et wouer ass >
D’Konscht-Therapeuten maachen de Psychologen sécher keng Konkurrenz, vu, datt d’Konscht- Therapie ganz gutt komplementar zu de Sitzungen beim Psycholog oder Psychiater funktionnéiert, am Beschten souguer mat geigensäitegem professionellem Austausch.
«Wann een d’Konscht-Therapie vun engem Dokter verschriwwen krut, dann kritt een d’Suen vun der Krankekees rëm.»
klick fir gewuer ze ginn wat wouer ass >
Leider ginn d’Konscht-Therapie Séancen hei zu Lëtzebuerg net rembourséiert, och net mat engem Ziedel vum Dokter. Bei engem Openthalt an der Klinik ginn se meechtens mat aneren Therapien zesummen verechent fir kënnen rembourséiert ze ginn.
"Wann ech Molbicher faarweg molen, maachen ech Konschttherapie."
klick fir gewuer ze ginn wat wouer ass >
Leider mengen dat vill Leit, säit et déi Molbicher fir Erwuessener gëtt wou Art-Thérapie dropp steet. Mee dat ass just eng Marketing Strategie, déi Bicher hunn absolut näischt mat enger seriöser Konschttherapie ze dinn. Natierlech kann et engem gutt dinn wann een an deenen Bicher molt, wéi och all aneren Zäitverdreif an Hobby engem guttdoen kann, mee dat huet awer näischt mat Konschttherapie ze dinn.

Quelques préjugés ...

«L’art-thérapie ce n’est pas pour moi, car je suis nul(le) en art.»
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
C’est totalement sans importance, puisque l’art-thérapeute n’est pas là pour juger, ni la qualité de votre production artistique, ni vous en tant que personne. Le but en art-thérapie n’est certainement pas de créer des chefs-d’oeuvre! Il n’est donc absolument pas nécessaire d’avoir des connaissances en art pour pouvoir faire une art-thérapie.
«L’art-thérapie c’est pour les enfants.»
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
L’art-thérapie est pour toute personne qui est confrontée à un problème personnel et, qui est prête à faire un travail sur elle-même, en se laissant guider par un art-thérapeute et son interface artistique. L’âge du client/patient est sans importance, excepté pour le choix de l’art-thérapeute si ce dernier s’est spécialisé dans un domaine où l’âge de ses clients/patients joue un rôle (par exemple : musicothérapie réceptive par chant pour prématurés en couveuse).
«Un art-thérapeute est un charlatan.»
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
Un art-thérapeute diplômé a fait des études en art et en psychothérapie. Le DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) en art-thérapie de l’université du Luxembourg est un BAC+5 équivalent à un Master II. Malheureusement il y a toujours des personnes qui exercent un métier qu’ils n’ont pas vraiment appris, sans se rendre compte des erreurs fatales qu’ils peuvent alors faire. Pour être sûr d’avoir à faire à un professionnel, demandez à voir les diplômes de votre thérapeute.
«Les art-thérapeutes font de la concurrence aux psychologues en leur volant leurs clients.»
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
Les art-thérapeutes ne leur font pas de la concurrence puisqu’ils préfèrent travailler en coordination avec le psychologue (ou psychiatre) traitant de leur client/patient. L’art-thérapie fonctionne très bien en complément.
«Avec une ordonnance médicale, l’art-thérapie est remboursée par la caisse de maladie.»
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
Malheureusement, au Luxembourg la caisse de maladie ne rembourse pas encore les séances d’art-thérapie, même pas avec une ordonnance médicale. En séjour clinique, l'art-thérapie est classé avec les autres soins/thérapies pour être remboursable.
"Si je fais du coloriage, je fais de l'art-thérapie"
Il s'agit d'un préjugé ! cliquez pour découvrir la vérité >
Malheureusement c'est ce que beaucoup de gens pensent, depuis qu'il existe des livres de coloriage pour adultes portant le titre d'art-thérapie. Mais il s'agit ici uniquement d'une stratégie de marketing et ces livres n'ont rien avoir avec une véritable art-thérapie! Oui, le coloriage peut faire du bien, comme tout autre passe-temps peut faire du bien aussi. Mais cela n'a rien avoir avec une art-thérapie.

Ateliers & Tarifs (15.IX.2018)

ArtTherapy @ Vianden
prix/séance (10-90min) = 75€ | TVA + matériel inclus | temps supplémentaire = prix augmenté || ANIA's ARTh Atelier : montée du Château 6A - Annexe L-9408 Vianden >click>
Vianden
Vianden est une petite ville médiévale dans le NORD du pays, à la frontière vers l'Allemagne, à 45 minutes en voiture de la capitale Luxembourg-ville. C'est ici que je vis et travaille, à côté du Château de Vianden. >click>
ArtTherapy @ Cessange
prix/séance (10-90min) = 90€ | TVA + matériel inclus | temps supplémentaire = prix augmenté || maison POLFER : 209, rue de Cessange L-1321 Luxembourg-Cessange >click>
Cessange
Cessange fait parti du CENTRE du pays, puisque c'est un quartier qui appartient à la commune de Luxembourg-ville. C'est ici que j'ai passé la plupart de mon enfance. Dans la maison de mes parents j'ai une pièce qui me sert d'atelier pour des séances d'art-thérapie. >click>
ArtTherapy @ Esch/Alzette
prix/séance (10-90min) = 120€ | TVA + matériel inclus | temps supplémentaire = prix augmenté || Atelier Gery Oth : 6, rue de l'industrie L-4150 Esch/Alzette >click>
Esch/Alzette
Esch-sur-Alzette est la ville principale du SUD du pays. Ici, je ne suis pas chez moi. C'est mon ami Gery Oth (artiste-photographe) qui me prête son atelier en cas où j'ai des clients en art-thérapie qui n'ont aucune possibilité de se déplacer vers Cessange ou Vianden. >click>
VIANDEN – BUS: nr 570 au départ d'Ettelbruck toutes les 30min, arrivée à Vianden près du pont, l'atelier se trouve en haut près du château! | PARKING: (payant) à la Montée du Château, près de l'arrêt navette du château.
CESSANGE – BUS: nr 4 toutes les 20min venant de Luxembourg-gare. Sortir à l'arrêt "Kierch", continuer la rue (qui tourne à droite), traverser au 2e feux rouge, puis continuer jusqu'à la maison nr 209. | PARKING (payant) dans la rue.
ESCH/ALZETTE – L'adresse se trouve à quelques mètres de la gare. | PARKING (payant) dans la rue.